+420 235 301 321
   +420 720 948 813
  • Czech1162
  • English1167
  • Polish1168
  • Slovak

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na posklizňovkách PAWLICA

V září a říjnu proběhly dny otevřených dveř na třech posklizňových linkách postavených firmou Pawlica s.r.o. v letošním roce. Jak to probíhalo můžete vidět v přiložené fotogalerii. 

Článek z týdeníku Zemědělěc od Jany Pančíkové

Linka disponuje inovativním řešením

Zemědělské družstvo Unčovice provozuje kromě rostlinné a živočišné výroby také bioplynovou stanici, pronajímá budovy a zajišťuje zemědělské služby s vlastní technikou. V posledních letech se snaží výrobu centralizovat na středisko v Unčovicích. Také proto se představitelé družstva rozhodli ve spolupráci se společností PAWLICA s. r. o. vybudovat přímo v Unčovicích sklad ječmene a novou posklizňovou linku s inovativními prvky. Jedná se přitom již o druhou posklizňovou linku v ZD Unčovice, ta první byla v roce 2010 postavena v Nákle.

Zemědělské družstvo se 180 zaměstnanci sídlí na Hané v nížině Hornomoravského úvalu, mezi městy Litovel a Olomouc. Hospodaříme na 6200 ha zemědělské půdy, z toho tvoří orná půda zhruba 5.900 ha, zbytek zabírají louky v Litovelském Pomoraví,“ řekla Ing. Milada Měsícová, předsedkyně představenstva Zemědělského družstva Unčovice, která se stará o chod a ekonomiku družstva.

Mají široký osevní postup

V regionu vzdáleném čtrnáct kilometrů severozápadně od Olomouce nalezneme sedm pískoven, což předurčuje kvalitu některých pozemků. Dvě třetiny pozemků zasahují do terénního zlomu, kde začíná náplavová oblast řeky Moravy a jsou tam půdy horší, převážně písčité. Přibližně třetina obhospodařovaných půd patří mezi velmi kvalitní černozemě, na 840 hektarech pěstují tradiční plodinu úrodné Hané – cukrovou řepu, která průměrně dává kolem 68 t/ha. Letos však byly výnosy kvůli suchu nižší. V rostlinné výrobě jsou hlavními plodinami ozimá pšenice, která zaujímá přibližně 2000 ha, jarní ječmen pěstují na 20 % ploch, ozimou řepku na 12 %, cukrová řepa zaujímá 11 % celkové výměry, stejně jako kukuřice. Mezi ekonomicky zajímavé komodity patří přesívková pšenice tvrdá a hrách setý ke konzervárenským účelům, který pěstují na 3,5 % výměry již více než třicet let. Zbytek ploch zaujímají plodiny určené pro potřebu živočišné výroby. Zemědělské družstvo Unčovice je také spoluvlastníkem firmy Olseed a. s., která se zabývá výrobou a prodejem osiva.

Chovají krávy i prasata

V rámci živočišné výroby chovají v uzavřeném obratu stáda holštýnský skot a prasata. Prasata jsou chována na střediscích Rozvadovice a Náklo, na každém je zhruba tři sta prasnic, pro které jsou k dispozici porodna a odchovna selat. Krávy chovají na farmách v obcích Příkazy a Unčovice, na každé farmě je ustájeno 400 holštýnských krav. Na farmě Příkazy provozují od roku 2012 také bioplynovou stanici s výkonem 1 MW, která je navázaná na živočišnou výrobu. Jako substrát slouží kukuřice, zbytek dávky tvoří hnůj a kejda, případně méně kvalitní travní a vojtěškové senáže či cukrovarnické řízky, které se nezkrmí v živočišné výrobě.

Stavbu komplikovalo nestabilní podloží

„K výstavbě nové posklizňové linky nás vedla snaha ušetřit náklady a centralizovat výrobu. Chceme provoz rostlinné výroby kompletně zmodernizovat a zjednodušit, proto časem zrušíme starší posklizňové linky ve Štěpánově, v Horce nad Moravou a v obci Příkazy. Každou z linek obsluhovali dva až tři pracovníci. V Unčovicích se budou střídat na směny pouze dva zaměstnanci, ušetří se tak další náklady,“ uvedla Ing. Měsícová na slavnostním otevření nové posklizňové linky v Unčovicích. Kromě všech přítomných přivítala rovněž otce Miroslava, který nové posklizňové lince požehnal. Akce se zúčastnili i členové Hanáckého folklórního spolku v dobových hanáckých krojích, kteří na slavnostním otevření postarali o kulturní program se zemědělskou tématikou.

Generálním dodavatelem stavby byla společnost PAWLICA s. r. o. Její jednatel Ing. Petr Pawlica, MBA, informoval, že posklizňová linka obsahuje nejmodernější sila z USA, čističku RUBERG z Německa, švédské dopravníky a další ověřené moderní technologické prvky, které jsou v současné době k dispozici. „V létě 2017 naši firmu oslovil investor ZD Unčovice s požadavkem na vybudování nové posklizňové linky a sklad ječmene. Práce byly zahájeny koncem října 2017 a probíhaly až na problémy s podložím bez komplikací podle dohodnutého harmonogramu. Koncem června 2018 firma PAWLICA posklizňovou linku a sklad ječmene předla zemědělskému družstvu Unčovice, aby mohla být spuštěna hned začátkem žní,“ zdůraznil Ing. Pawlica a popřál, aby vše na posklizňové lince fungovalo tak, jak má.

„Spolupráci s firmou Pawlica musím mimořádně pochválit, protože se zpočátku jevily podmínky pro umístění linky velmi komplikovaně, potýkali jsme se s vysokou spodní vodou, přilehlou vodotečí a nestabilním podložím. V celém Litovelském Pomoraví je spodní voda v hloubce dvou a půl metrů, proto bylo nutné využít celkem 97 pilot o výšce osmi metrů. Původní verze počítala dokonce se 140 pilotami,“ vysvětlila Ing. Měsícová.

Pro skladování ječmene

Linka je prioritně určena pro skladování ječmene. Díky její univerzálnosti však lze naskladnit veškeré komodity od řepky až po kukuřici. V minulosti ZD Unčovice čistilo ječmen na třech starších posklizňových linkách. Nová linka má celkovou kapacitu 6800 tun ječmene. K uskladnění jsou určena čtyři sila BROCK, každé o kapacitě 1700 tun ječmene s možností rozšíření o další dvě sila s celkovou kapacitou 3400 tun. „Mezi moje špatná rozhodnutí patří to, že chybí váhy u podjezdových zásobníků. To je pro oblast Hané typické, že Hanák často šetří až ušetří a nějakou tu korunu ho to pak stojí,“ dodala Milada Měsícová s úsměvem. Linka má hodinovou výkonnost 150 t/h pšenice při naskladnění, 80 t/h při vyskladnění bez finálního čištění a 75 t/h při vyskladnění s finálním čištěním.

Společnost PAWLICA na nástrahy podloží využila osvědčené řešení spodní stavby, tedy příjmový bezezbytkový koš pro mělké zakládání a železobetonové desky sil, samostatné pro každé silo. „Speciálně tvarovaným příjmovým košem jsme ušetřili výkopovými pracemi hloubku 1,5 metru a bez problému se tak dostali nad hladinu spodní vody,“ vysvětlil manažer projektu Ing. Ondřej Bucher ze společnosti PAWLICA s. r. o., který měl v Unčovicích na starosti výstavbu nové posklizňové linky. „Železobetonové desky sil jsou ve střední části osazeny kanály pro umístění vyskladňovacích dopravníků, a vybudovány na železobetonových pilotách typu CFA, které nabízejí dvojnásobnou plochu tření a tím stabilitu při dynamickém zatížení. Toto založení sil v kombinaci s přesně umístěnými vyskladňovacími hradítky nám umožňuje vytvářet jednoduché desky bez spodních pochozích kanálů pod sily,“ řekl dále s tím, že příjmový koš o rozměrech 12 x 4 m, má hloubku pouhých 1,5 m a kapacitu s navršením 120 m3.

Hned dvě inovativní řešení

Americký výrobce obilních sil Brock nově ve svém výrobním programu nabízí celoobvodový provzdušňovací průduch, takzvaný EAVE VENT KIT, který je umístěný mezi válcovou částí sila a střechou sila. „Tento inovativní prvek výrazně posouvá rosný bod vně sila a v kombinaci s celoroštovou perforovanou podlahou vytváří ideální prostředí pro dlouhodobé skladování ječmene. Optimální proudění vzduchu v celém vnitřním prostoru sila zamezuje tvorbě plísní, vniknutí ptactva i mikroorganismů. ZD Unčovice jsou teprve druhým podnikem v České republice, který toto řešení využívá,“ informoval Ing. Bucher.

Druhým inovativním řešením je technologie měření teplot v obilních silech, kde firma PAWLICA použila teploměrné kabely s polovičním průřezem a kluznou povrchovou úpravou. Tyto kabely jsou umístěny ve vnitřní konstrukci střechy, eliminuje se tak riziko utržení kabelu při vyskladňování. Výhodou jsou podle Ondřeje Buchera zcela hladké střešní plechy sila bez otvorů, což prodlužuje životnost celé střechy a tím ochranu uskladněné komodity.

Čistička a dopravníky

Srdcem celé posklizňové linky je německá sítová čistička Ruberg RVS150 v modifikaci pro rok 2018, která je opatřená stabilnější nosnou základnou a účinnějším aspiračním zařízením. Mezi přednosti této čističky patří kompaktnost s malými nároky na zástavbu a garance dosahovaného výkonu při hlavním příjmu ve sklizni. „RVS150 má díky tlakovému ventilátoru umístěném přímo v hlavě aspirátoru vysokou účinnost čištění. Sítová skříň navíc spolu s předsíty, hlavními a pískovými síty o celkové ploše 36 m2 umožňuje již při hlavním příjmu dosáhnout u materiálu první jakosti potravinářské kvality! Při stejném pohybu sítové skříně pak dokáže oddělovat materiál druhé jakosti. Čistička dokáže vyčistit jednu tunu ječmene za 0,90 Kč, což se pozitivně odrazí na ekonomice celé posklizňové linky,“ konstatoval Ing. Bucher.

Příjem, čističku a skladovací sila v Unčovicích propojují dopravníky – redlery a elevátory –švédské značky SKANDIA nejvyšší řady Industry. „Stejně jako u čističky RVS150 i u dopravníků garantujeme investorovi jejich uváděný výkon. U řady Industry jsou precizně zpracovány galvanické zinkované díly a řetězové dopravníky s plastovými platlemi řetězu, které zajišťují dlouhou životnost, nízkou hlučnost dopravníku a přesné vedení materiálu. Při ostrém provozu, tak v automatizovaném režimu dokážou v Unčovicích na jedné osmihodinové směně přijmout více než 1000 tun ječmene,“ informoval dále Ondřej Bucher.

Místo velínu kontejner

Místo původně navrhovaného zděného velínu a rozvodny stojí v Unčovicích technologický kontejner, který zahrnuje i vlastní sociální zařízení. Výhodou je, že se kontejner vyrábí v montážní hale dodavatele a na stavbu je dodán již hotový. Ušetří se tak náklady i čas potřebný na výstavbu ostatních technologických prvků linky.

„Dílo se podařilo, jsem na něj hrdá. Manažerovi projektu  Ing. Bucherovi patří velký dík, stejně jako mému kolegovi Ing. Jiřímu Procházkovi, který celou akci společně technickým dozorem Ing. Luďkem Mlčochem kontroloval. Poděkování patří i celému týmu našich zaměstnanců. Loni jsme zahájili období výstaveb. Stavíme novou výkrmnu pro 2000 selat v Rozvadovicích, budovu se sociálním zázemím a výdejnu pro zaměstnance a dále dojírnu v Příkazích. Čeká nás budování kravína pro 400 krav a silážního žlabu a jímky na kejdu,“ nastínila předsedkyně družstva stavební plány do budoucna.

 

Brništěa.jpg
Dubenec 2a.jpg
Dubenec 3a.jpg
Dubenec 5.JPG
Dubenec 4.JPG
Brniště 3.JPG
Brniště 1.jpg
Brniště 2.jpg
Brniště 5.JPG
Brniště 6.JPG
Brniště 7.JPG
Brniště 4.JPG
brniště 8.jpg
Brniště 17.jpg
Brniště 18.jpg
Dubenec001.jpg
Dubenec002.jpg
Dubenec003.jpg
Dubenec004.jpg
Dubenec006.jpg
Dubenec005.jpg
Dubenec007.jpg
Dubenec008.jpg
Unčovice002.JPG
Unčovice003.JPG
Unčovice004.JPG
Unčovice005.JPG
Unčovice006.JPG
Unčovice007.JPG
Posklizňová linka v Unčovicích003.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích001.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích004.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích002.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích005.jpg